اساسنامه

به لطف و رحمت الهی و به همت جمعی از اساتید و پژوهشگران ارجمند ایران زمین، انجمن دیرینه شناسـی ایران در سال ۱۳۸۴ تأسـیس گـردید.

گزیده ای از اساسنامه انجمن ديرينه شناسی ايران

فصل اول - كليات و اهداف
ماده 1: به منظور گسترش و پيشبرد و ارتقای علمي ديرينه شناسي و توسعه كيفی نيروهاي متخصص و بهبود بخشيدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمينه های ديرينه شناسي انجمن ديرينه شناسی ايران كه از اين پس در اين اساسنامه انجمن ناميده می شود، تشكيل می گردد.
ماده 2: انجمن مؤسسه اي غير انتفاعي است و در زمينه هاي علمي و پژوهشی و فنی فعاليت مي كند و از تاريخ ثبت دارای شخصيت حقوقی است و رييس هيئت مديره آن نماينده قانونی انجمن می باشد.


 

فصل دوم - وظايف و فعاليتها
ماده 5 : به منظور نيل به هدفهای مذكور در ماده (1) اين اساسنامه ، انجمن اقدامات زير را به عمل خواهد آورد:
1-5- انجام تحقيقات علمي و فرهنگي در سطح ملی و بين المللی با محققان و متخصصانی كه به گونه ای با علم ديرينه شناسی سروكار دارند.
2-5- همكاري با نهادهاي اجرايی، علمي و پژوهشی در زمينه ارزيابی و بازنگری و اجرای طرح ها و برنامه های مربوط به امور آموزشی و پژوهشی در زمينه علمی موضوع فعاليت انجمن.
3-5- ترغيب و تشويق پژوهشگران و تحليل از محققان واستادان ممتاز.
4-5- ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و فنی
5-5- برگزاري گردهمايي هاي علمي در سطح ملی ، منطقه ای و بين المللی
6-5- انتشار پس از اخذ آراء مجوزهای لازم.


 

فصل چهارم - اركان انجمن
ماده 9 : اركان اصلی عبارتند از :
الف ) مجمع عمومی ب) هيئت مديره ج) بازرس
الف ) مجمع عمومی
ماده 10 : مجمع عمومی از گردهمايی اعضاي پيوسته به صورت عادي يا فوق العاده تشكيل مي شود.
1-10- مجمع عمومی عادی سالی يكبار تشكيل مي شود و با حضور يا رأي كتبی نصف به علاوه يك كل اعضای پيوسته انجمن رسميت می يابد و تصميمات با اكثر آراء معتبر است.
الف) مجمع عمومی عادی
- انتخاب اعضای هيئت مديره و بازرس (بازرسان در صورت وجود بيش از يك بازرس اصلی)
- تصويب خط مشی انجمن
- بررسي و تصويب پيشنهادات هيئت مديره و بازرس (بازرسان)
- تعيين ميزان حق عضويت
- عز هيئت مديره و بازرس (بازرسان)
- تصويب ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزينه های سال مالی گذشته و بودجه سال آتی انجمن.
پ) هيئت مديره
ماده 12: هيئت مديره انجمن مركب از 5 عضو اصلي و 2 عضو علي البدل است كه هر 3 سال يكبار با رأي مخفي از ميان اعضای پيوسته انجمن انتخاب مي شوند.
1-12- هيچيك از اعضا نمی توانند بيش از دو دوره متوالی به عضويت هيئت مديره انتخاب شوند، اما چنانچه دو نفر از اعضای هیأت مدیره در سومین دوره انتخابات نیز موفق به کسب بیش از 3/4 کل آرای مأخوذه شوند، برای یک دوره سه ساله دیگر نیز حق حضور در هیأت مدیره را خواهند داشت.
2-12- عضويت در هيئت مديره افتخاري است.
3-12-هيئت مديره حداكثر تا 1 ماه پس از انتخاب شدن تشكيل جلسه داده و با رأي كتبی نسبت به تفكيك وظايف خود اقدام می نمايد.
-12- در صورت استعفاء بركناری يا فوت هر يك از اعضای هيئت مديره، عضو علی البدل برای مدت باقيمانده دوره عضويت به جانشينی وی تعيين خواهد شد.
ماده 13 : هيئت مديره نماينده قانونی انجمن می باشد و وظايف اختيارات آن به شرح زير است
ج) بازرس (بازرسان)
ماده 14: مجمع عمومي عادي 2 نفر را به عنوان بازرس اصلي و 1 نفر را به عنوان بازرس علی البدل براي مدت 3 سال انتخاب می نمايد.
تبصره : انتخاب مجدد بازرس يا بازرسان بلامانع است.
ماده 5 : وظايف بازرس يا بازرسان به شرح زير است.
1-15- بررسی اسناد و دفاتر مالی انجمن و تهيه گزارش برای مجمع عمومی
2-15- بررسي گزارش سالانه هيئت مديره و تهيه گزارش از عملكرد انجمن برای اطلاع مجمع عمومی
3-15-گزارش هر گونه تخلف هيئت مديره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی
تبصره : كليه اسناد و مدارك انجمن اعم از مالي و غير مالي را در هر زمان و بدون قيد و شرط بايد از سوی هيئت مديره برای بررسی در دسترس بازرس (بازرسان) قرار گيرد.


 

فصل پنجم : گروههاي علمي انجمن
ماده 16: انجمن مي تواند گروه ها و كميته های زير را تشكيل دهد كه بر اساس شرح وظايفی كه از سوی هيئت مديره برای آنها تعيين شود به فعاليت می پردازند.
1) گروههاي تخصصی
2) كميته آموزش و پژوهش
3) كميته انتشارات
4) كميته آمار و اطلاعات
5) كميته پذيرش و روابط عمومی
6) كميته گردهمايي های علمی
1-16- انجمن مجاز به تشكيل گروهها و كميته های ديگري كه بر حسب نياز احساس می شود، نيز مي باشد.