اطلاعیه

انجمن دیرینه شناسی ایران طی هماهنگی با مهمانسرای دانشگاه فردوسی مشهد،تعداد محدودی از اتاق های این مهمانسرا را در اختیار شرکت کنندگان در دوازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران قرار می دهد.هزینه استفاده از این خدمات برای اتاقهای یک تخته مبلغ 800000 ریال، دوتخته 1000000ریال و سه تخته 1200000 ریال برای هر شب اقامت همراه با صبحانه می باشد.

برای هماهنگی با شماره تلفن 051-38409642 تماس بگیرید.