اطلاعیه مهم

 

پیرو انتشار نتایج ارزیابی مقالات دوازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران، بدین وسیله دبیرخانه همایش از کلیه عزیزانی که مقالات آنها پذیرفته شده است درخواست می‌نماید ثبت نام خود را حداکثر تا پایان وقت اداری چهارشنبه 8 اسفند انجام و تصویر فیش واریزی بانک و فرم ثبت نام را به نشانی پست الکترونیک انجمن ارسال نمایند.

بدیهی ارائه نهایی مقالات و انتشار آنها در کتاب مجموعه مقالات همایش، منوط به تکمیل فرآیند ثبت نام خواهد بود و از ارائه مقالاتی که مدارک ثبت نامی آنها ناقص است، ممانعت به عمل خواهد امد.