اطلاعیه مهم در خصوص تغییر زمان برگزاری دوازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران

بسمه تعالی

برابر اطلاع از اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی شمال شرق کشور،میزبان دوازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران،مقرر است نخستین پارک موزه علوم زمین در آینده نزدیک و در میانه اسفند ماه 1397 در مشهد مقدس مورد بهره برداری قرار میگیرد. از آن جا که مناسب دیده شد برگزاری دوازدهمین همایش انجمن با این رویداد خجسته مقارن شود و امکان بازدید حاضرین در همایش از این موزه بزرگ فراهم گردد،مراتب در کمیته برگزاری دوازدهمین همایش انجمن مطرح و مورد تایید و موافقت قرار گرفت. از این رو به استحضار عزیزان شرکت کننده می رساند تاریخ برگزاری این رویداد تغییر و همایش در روزهای 16 و 17 اسفند ماه 1397 در مکان یاد شده برگزار خواهد شد.