عضویت در انجمن بین المللی دیرینه شناسی

انجمن دیرینه شناسی ایران در راستای توسعه تعاملات بین المللی خود، از ابتدای فوریه 2016 به عضویت انجمن بین المللی دیرینه شناسی (International Palaeontological Association) در آمده است. این مهم در حالی صورت گرفته است که این انجمن، اولین انجمن مرتبط در بین تمامی کشورهای اسلامی است که عضویت خود را در انجمن بین المللی دیرینه شناسی ثبت نموده است.

Untitled 2