سخنرانی علمی دکتر لیا دویر و دکتر دیتر کورن

سخنرانی علمی دکتر لیا دویر و دکتر دیتر کورن با موضوع دیرینه شناسی مرز پرکامبرین ـ کامبرین و اثر لی لی پوتی شدن بر آمونوئیدهای پرمین در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

IMG 2975IMG 3051IMG 3099