اطلاعات تماس

اطلاعات تماس

آدرس:
مشهد ـ ميدان آزادي ـ پرديس دانشگاه فردوسي ـ دانشکده علوم ـ گروه زمين‌شناسي ـ دبيرخانه انجمن ديرينه شناسي ايران

تلفن: 38804143-051

فرم تماس


سایر اطلاعات

سایر اطلاعات:

آدرس دبيرخانه انجمن ديرينه شناسی ايران

مشهد ـ ميدان آزادي ـ پرديس دانشگاه فردوسي ـ دانشکده علوم ـ گروه زمين‌شناسي ـ دبيرخانه انجمن ديرينه شناسي ايران

تلفن: 38804143-051

web site: www.paleos.ir          E. Mail: info.irps@gmail .com