انجمن دیرینه شناسی ایران در راستای توسعه تعاملات بین المللی خود، از ابتدای فوریه 2016 به عضویت انجمن بین المللی دیرینه شناسی (International Palaeontological Association) در آمده است. این مهم در حالی صورت گرفته است که این انجمن، اولین انجمن مرتبط در بین تمامی کشورهای اسلامی است که عضویت خود را در  انجمن بین المللی دیرینه شناسی ثبت نموده است.

Untitled_2

1188 :تعداد دفعات بازیدعضویت در انجمن


یازدهمين همایش انجمن دیرینه شناسی ایران


دوفصلنامه ديرينه شناسي


بخشها

Home Page | About us | Contact us | Site Map 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.